Historie domu modliteb

Dědictví Moravských bratří a sester
Hlásíme se k dědictví modlitební stráže, která vznikla v Herrnhutu (Ochranově). Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, mnozí včetně Komenského, uprchli ze svých regionů, ale malé skupiny pronásledovaných věřících, kteří jsou označováni jako „skryté semeno“, zůstaly a nadále se potají scházely. Hrabě Nicholas Louis Von Zinzendorf, vlastník velkostatku těsně za hranicemi v Německu, nabídl pomoc pronásledovaným věřícím najít útočiště na svém pozemku v roce 1722. Věřící postavili nové sídlo, které nazvali ‘Herrnhut’ (Ochranov) nebo ‘Pánova stráž’ (název je jasně zaznamenám v historických záznamech jako „Pánova stráž“. Nicméně doslovný překlad je „Pánův klobouk“, jež by také mohl znamenat „Pánovo přikrytí“ nebo „Pánova ochrana“). Zinzendorf navrhl 42 bodů ústavy společenství, které upravovaly většinu aspektů každodenního života. Zjistil, že učení Komenského je velmi podobné jeho myšlenkám. Také objevil proroctví o „skrytém semenu“, které má ožít za 100 let (Rick Joyner, Three Witnesses [Charlotte, NC: Morningstar, 1997] str. 8-9.
Ten samý rok propuklo probuzení! Jednota společenství byla po předchozí těžké krizi znovu obnovena, následkem čehož byla iniciována „modlitební stráž“ ustavičné přímluvy. Tato 24-7 modlitba vytrvala po dobu víe než 100 let! Kromě přímluvy, písně a chvalozpěvy byly neoddělitelnou součástí vyjádření jejich víry. Moravské pochopení radostné povahy vztahu mezi věřícím a Spasitelem jim dalo schopnost rozvinout vzdělání a umění pro Jeho oslavu. Výsledkem bylo to, že sponzorovali školy a produkovali vyjímečné hudebníky a umělce. Jeden z nejznámějších plodů Moravského probuzení byl počet vyslaných misionářů do nejzašších koutů světa.

Proč Praha?
Praha je město, které je „bránou“ (prahem) pro Evropu. Praha je hlavní město České republiky; Čechy a Morava mají jedinečné duchovní bohatství.

V roce 2001 začal Bůh dávat do srdcí několika svých dětí v Praze silnou touhu i zjevení o povolání do služby zpívané, prorocky inspirované přímluvné modlitby. Různými cestami, zpočátku nezávisle na sobě ale na základě silného prožitku jsme věděli, že toto je služba, ke které nás Bůh volá. V té době jsme slyšeli i o Mezinárodním domě modlitby v Kansas City a několik z nás v únoru roku 2002 jelo do Bratislavy na konferenci “Nádoba a Loutna” s lidmi z tohoto domu, kteří v té době provozovali již 3 roky nepřetržitou modlitebně uctívací stráž 24 hodin denně 365 dní v roce. Podobně jako Robert Stearns s modlitebně uctívací službou v New Yorku, který několikrát navštívil Prahu, aby nás povzbudil při budování Mezinárodního domu modlitby v Praze, i lidé z Kansas City nás povzbuzovali k tomu, abychom naslouchali Bohu při této stavbě a nesnažili se nikoho napodobovat. Víme, že dědictví Moravských bratří, kteří skládali písně všude, kam odjeli na misii, a kteří se proslavili sto let trvající nepřetržitou modlitební stráží, je i naším dědictvím, a že máme na co navazovat.

Začali jsme ve několika lidech v červnu 2002 v prostorách Armády Spásy s první pravidelnou dvouhodinovou uctívací stráží po návratu z konference v Bratislavě, a to v pátek od 17:00 hod. Od té doby jsme se několikrát přestěhovali a rozšířili službu z jedné dvouhodinovky na celkem 12 dvouhodinových modlitebně uctívacích stráží týdně. Velikým povzbuzením a potvrzením bylo také věnování pozemku na okraji Prahy na stavbu centra pro tento účel česko-australskou věřící. Ulice v nejbližším sousedství mají následující prorocká jména: Babylónská, Světská, Branská a Jordánská a název nejbližší stanice metra je Rajská zahrada. Vyhlížíme, že Duch Svatý bude pracovat v skrze naše srdce. „Pecí (hutí) pro srdce je chvála.“ (Přísl. 17:3, 27:21 ). Jméno lokality, kde se nachází pozemek pro budoucí stavbu Domu modliteb, se jmenuje „Hutě“. Věříme, že v Boží přítomnosti dochází k přetavování našich srdcí, která změní naše sbory a místní církve i naše město. Vzhledem k tomu, že není schválen nový územní plán pro Prahu, čekáme s tímto projektem na  čas, až bude nová podoba plánu schválena.

Chceme dávat i přijímat od ostatních národů. Praha je nejen srdcem střední Evropy, ale leží i na rozhraní mezi Západem a Východem. Jméno Praha prorocky znamená „práh“ (viz Izaiáš 6. kap.) a prorocké slovo nad městem Prahou je „Brána Boží slávy pro Evropu“. Vnímáme, že služba pražského Domu modliteb pomůže vytvořit duchovní bránu, skrze kterou přijdou Boží zaslíbení do Evropy, České republiky i do Prahy. Toužíme po tom, aby byl IHOP v Praze propojen s ostatními modlitebními domy po celém světě, zejména v Evropě. K dnešnímu dni jsme navázali bližší spolupráci s JHOPFAN v Jeruzalémě, Jesus Haus v Herrnhutu a Gebethaus v Augsburgu.