Vize

„Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy.“ (Mk 11:17)

Vizí našeho Domu modliteb je vybudování pravidelné modlitebně — uctívací stráže, trvající 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Smyslem tohoto způsobu modlitby je oslava Boha (a tak i naplnění prvního přikázání „Miluj Hospodina z celého srdce“),  povzbuzení pro naplnění Velkého poslání.

IHOPP nemá snahu nahradit místní církve, ale spíše inspirovat věřící k vroucí modlitbě. Naším přáním je zapojit do této služby pokud možno co nejvíce vedoucích místních církví a dalších komunit, protože Bible jasně hovoří o hodnotě “jednoty” nejen u efektivní přímluvné modlitby, ale také u účinné evangelizace. (Jan 17. kap.).

Hodnoty

Chceme, aby se IHOPP stal místem, kde lidé opustí světský způsob život a setkají se s Bohem. Usilujeme o to, aby byl IHOPP místem spojujícím Tělo Kristovo a podílel se na budování jednoty mezi církvemi ve městě a také v celém národě.

Klíčovým veršem pro pražský dům modliteb je z Iz 51:1-3: „Poslouchejte mne, následovníci spravedlnosti, kteří hledáte Hospodina, pohleďte na skálu, odkud jste vyťati, a na hlubokost jámy, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, otce vašeho, a na Sáru, která vás porodila, že jsem jej jediného povolal, a požehnal jsem jemu i rozmnožil jej. Nebo potěší Hospodin Sion, potěší všechny pustiny jeho, a učiní poušť jeho přerozkošnou, a pustinu jeho podobnou zahradě Hospodinově. Radost a veselí bude nalezeno v něm, díkčinění, a hlas zpívání žalmů.“