Obecná vize Mezinárodních domů modliteb

“Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy.” (Mk 11:17)

Vizí našeho Domu modliteb je vybudování modlitebně-uctívací stráže trvající 24 hodin denně. Chceme vybudovat tuto celoměstskou služebnost v duchu starověkého Davidova stánku a trénovat a vysílat týmy “misionářů modlitby” po celé zemi zakládat “Domy modliteb”, resp. “Davidovy stánky”. Tato vize zahrnuje ustanovení modlitebních setkání ve stylu „harfa a loutna“ (viz níže) s cílem stát se „majáky modlitby“ za naplnění tzv. “Velkého poslání” (viz Mt konec 28. kapitoly).

Smyslem tohoto způsobu modlitby je oslava Boha (a tak i naplnění prvního přikázání “Miluj Hospodina z celého srdce”),  odpočinutí v Jeho přítomnosti a nalezení inspirace a zmocnění pro naplnění Velkého poslání (a tím i naplnění druhého příkázání “Miluj bližního jako sebe samého”).

Modlitba a uctívání jsou obvykle popisovány termíny „harfa a nádoba“, jež jsou převzaty z textu 5. kap. Zjevení sv. Jana. Harfa představuje uctívání (včetně hudební stránky chvály) a nádoba představuje kadidlo, což jsou modlitby svatých. Biblický model kombinace modlitby a uctívání se poprvé objevuje, když David přestěhoval Archu úmluvy do Jeruzaléma. “David pak nechal Asafa a jeho bratry před truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před ní každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry.” (viz 1. Par 16:37-38).

Velký důraz kladememe na praktický trénink (osvojení si praktických dovedností vést stráže) i vzdělání v biblických principech, které jsou pro zdravé “strážcovství” potřebné. Zejména v prostředí, kde je cílem udržet nepřetržitou modlitbu a uctívání každý den, je trénink velmi důležitý pro úspěch jakékoli vize. Mnoho oblastí služby v církvi má už své “specialisty”, věřící jsou trénování pro zvláštní oblasti služby (např. vztahové poradenství). Služba IHOP se chce zaměřit na trénink “misionářů modlitby”, kteří budou sloužit Pánu v “Domech modlitby” i místní církvi.

Vytváření sítí vztahů je kriticky důležité pro každou celoměstskou služebnost. IHOP nemá snahu nahradit místní církve, ale spíše mobilizovat věřící k modlitbě v Duchu a v Pravdě v každé oblasti jejich života, vystrojit je, aby sloužili prostřednictvím stráže v IHOPP nebo službou v místních církví okolnímu “světu”. Touhou je zapojit do této služby pokud možno co nejvíce vedoucích místních církví a dalších komunit. Písmo jasně hovoří o hodnotě “jednoty” nejen u efektivní v přímluvné modlitby, ale také u účinné evangelizace. ( Jan 17. kap.). Podrobněji viz projekt “JednaCírkev JedenDen”.

Hlavní specifické hodnoty pražského IHOP

Pražský IHOP je samostatný subjekt, který nemá za cíl nahrazovat, suplovat nebo umenšovat vize a funkce místních církví. Obojí je slučitelné a může vedle sebe fungovat do té doby, dokud bude trvat vzájemný respekt a úcta pro povolání obou.

Hlavní funkcí pražského IHOP je poskytnout prostor a čas pro nepřetržité uctívání Boha, což představuje “udržování ohně hořícího na oltáři” Nejvyššího. Místní církve, sbory a společenství mohou mít přínos z existence IHOPP, z měnící se duchovní atmosféry nad městem a ze zralosti těch, kteří jsou dlouhodobě zapojeni ve službě modlitebně-uctívací stráže a jejichž vztah k Bohu a lidem je proměňován. Místní církev může přijmout pražský IHOP jako dar od Boha městu a respektovat jeho jedinečné místo. Místní sbory mohou vysílat/uvolňovat služebníky, kteří se budou zapojovat do vize IHOPP, aby naplnili toto Boží povolání.

Služebníci IHOPP by měli hledat vykazatelnost v místních společenstvích. Potřebují své pastýře/přátele, kteří se budou starat o jejich životy a společenství, které je usměrní i v dalších oblastech svého života, kde je nutné také duchovně růst. Být součástí místní církve přináší zdravou rovnováhu našim životům a poskytuje prostředí pro život “Krista v nás”. Můžeme se tak podělit o zkušenosti, které jsme přebýváním/odpočinkem v Boží přítomnosti získali. To vše může probíhat přirozeným a organickým způsobem skrze vztahy v lásce a respektu.

Věříme, že IHOPP v Praze je zde pro Boží záměry s Evropou a Izraelem. Jméno Praha znamená „práh“ ( viz Izaiáš 6.kap.) a prorocké slovo nad městem Prahou je „ Brána Boží slávy pro Evropu“. Vnímáme, že služba pražského Domu modliteb vytváří bránu, skrze kterou přijdou Boží zaslíbení do Evropy, České republiky i do Prahy. Toužíme po tom, aby byl IHOP v Praze propojen s ostatními modlitebními domy po celém světě, zejména v Evropě. Chceme dávat i přijímat od ostatních národů. Praha je nejen centrem (srdcem ) střední Evropy, ale leží i na rozhraní mezi Západem a Východem.

IHOP v Praze obdržel darem pozemky v severovýchodní části Prahy (Hloubětín, Hutě). Ulice v nejbližším sousedství mají následující prorocká jména: Babylónská, Světská, Branská a Jordánská a název nejbližší stanice metra je Rajská zahrada.Toužíme po tom, aby se IHOPP stal místem, kde lidé opustí světskost a setkají se s Pánem. Toužíme po tom, aby byl IHOPP místem spojujícím Tělo Kristovo a podílel se na budování jednoty.

Cítíme, že proměna bude probíhat tak, že Duch Svatý bude pracovat v skrze naše srdce. „Pecí (hutí) pro srdce je chvála.“ (Přísl. 17:3, 27:21 ). Jméno lokality, kde se nachází pozemek pražského Domu modliteb se jmenuje „ Hutě“. Věříme, že v Boží přítomnosti dochází k přetavování našich srdcí, která změní naše společenství i naše město.

Věříme, že každý, kdo patří Ježíši Kristu je Jeho “královským kněžstvem” (1. Pt 2:9 ). Vnímáme, že služba v IHOPP je uskutečňována protřednictvím “kněžské služby” přínášení obětí chval a modliteb. Cílem domů modliteb po celém světě je obnova bohoslužby ve stylu starověkého Davidova stánku (Sk 15:16-17), která zrušila zvířecí (krvavé) oběti a zavedla oběti prorockých chval a přímluv. Klíčovým veršem pro pražský dům modliteb je z Iz 51:1-3: „Poslouchejte mne, následovníci spravedlnosti, kteří hledáte Hospodina, pohleďte na skálu, odkud jste vyťati, a na hlubokost jámy, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, otce vašeho, a na Sáru, která vás porodila, že jsem jej jediného povolal, a požehnal jsem jemu i rozmnožil jej. Nebo potěší Hospodin Sion, potěší všechny pustiny jeho, a učiní poušť jeho přerozkošnou, a pustinu jeho podobnou zahradě Hospodinově. Radost a veselí bude nalezeno v něm, díkčinění, a hlas zpívání žalmů.“