Přímluvné uctívání

Dům modliteb je snahou obnovit biblický model “kněžské služby” spočívající v přinášení kombinace chval a modliteb Bohu. Tato bohoslužba představuje základní činnosti odehrávající se v nebi (viz např. Zj 4. kap., Žd 8:5 „Ti slouží obrazu a stínu nebeských věcí.“)

V Lukášově evangeliu 18:7 najdeme zaslíbení toho, jakou modlitbu Bůh vyslyší: „A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? A bude jim otálet pomoci?“

Klíčový verš objasňující to, co se děje v těchto dnech, je zaznamenán v knize proroka Amose 9:11: „V ten den zdvihnu stánek Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vzdělám jej jako za dnů starodávných…“

Král David toužil po Boží přítomnosti. Postavil speciální stan, aby měla Archa smlouvy kde „bydlet“ a umístil do stanu před Archu zpěváky a hudebníky, aby tam sloužili Bohu. Král David tak nahradil zvířecí oběti oběťmi chval a modliteb. Bohoslužbu ve stylu Davidova stanu lze charakterizovat následujícím způsobem:

1. Tato služba se děje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (Lv 6:13 „Oheň ustavičně hořeti bude na oltáři, a nebudeť uhašen“).

2. Je to služba s „loutnou a nádobou“, tj. hudba a modlitba jsou propojeny v jeden celek, kdy hudba a zpěv “nesou” modlitbu (Zj 5:8 „… každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých“). Loutna v tomto verši odpovídá písním a hudbě Bohu v nebeské síni a nádoba odpovídá kadilu, které symbolizuje modlitby Božího lidu vůči Bohu.

3. Jde o způsob uctívání v Duchu a Pravdě (Janovo evangelium 4:23,24: „Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví uctívači budou uctívat Otce v duchu a pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v Duchu a v Pravdě“).