Stručné vyjádření vize

Pokrýt veškerý čas 24 hodin v týdnu a po celý rok (zkráceně 24/7 nebo někdy také 24/7/365) chválou a modlitbou podle vzoru Harfy a nádoby. Děkovat Bohu za Jeho dobrotu, za to jaký je a co pro nás udělal. Přimlouvat se za církev, Prahu, Českou republiku, Evropu a Izrael, popř. další oblasti jako je koncept sedmera sfér vlivu ve společnosti.

Jak naši vizi uskutečňujeme?

  • 24-hodinovým uctíváním a přímluvou ve stylu Davidova stánku (Skutky 15,16-17).
  • Promlouváním/zpíváním Božích pravd.
  • Na Písmu založeným uctíváním a přímluvou (Izajáš 55,11), především zpívanou modlitbou s používáním biblických modliteb z knihy Žalmů, epištol, ze Zjevení, atd. podle modelu Loutna a Nádoba (Zjevení 5,8).
  • Zpíváním „nové písně“ (Žalmy), inspirované Duchem Svatým, zjevujícím to, co je v Božím srdci pro tento den.
  • Stojíme o to, aby lidé sloužící v týmech byli do této služby vysláni místními sbory.
  • Shromáždění jsou veřejná i neveřejná, vedená závazně sloužícím týmem.

Jaké očekáváme výsledky?

  • Přebývání v Boží přítomnosti nás proměňuje (2 Kor 3,18). Ti, kteří se zúčastňují, jsou povzbuzeni aktivně hledat živého Boha.
  • Zpívaná modlitba proměňuje naše srdce a umožňuje nám přibližovat se k Jeho srdci a vidět Jeho očima.
  • Mění se duchovní atmosféra města, otvírá se nebe pro pomazání k evangelizaci a proměnu společnosti (Ž 133). Uvolněná Boží přítomnost láme každé jho ve společnosti i v životech jednotlivců (Izajáš 10,27).
  • Radost v Domě modlitby (Izajáš 56,7) je Boží zaslíbení.

Vyjádření víry

Mezinárodní dům modliteb v Praze

1. Věříme, že pouze 66 knih Bible je inspirovaným a tudíž neomylným Božím Slovem. Bible je konečnou autoritou ve všech věcech víry i života (Mt 5,18J 10,3517,172Tm 3,16–172Pt 1,20–21).

2. Věříme, že Ježíš Kristus je vtělený Bůh, že je plně Bohem i plně člověkem, že byl počat a zrozen z panny, žil bezhříšný život a obětoval se jako smírčí zástupná oběť za hříšníky. Svou krví prolitou na kříži nám vydobyl věčné vykoupení, odpuštění hříchů a věčný život. Třetího dne byl tělesně vzkříšen a vystoupil na pravici Otcovu, kde se věčně přimlouvá za svaté (Mt 1,18–25J 1,1–18Ř 8,341K 15,1–282K 5,21G 3,10–14Ef 1,7Fp 2,6–11Kol 1,15–23He 7,259,13–1510,191Pt 2,21–251 J 2,1–2).

3. Věříme, že jsme spaseni pouhou milostí, a to pouze skrze víru v samotného Krista. Pro naši spásu se nevyžaduje a nebylo by přijato žádné ustanovení, rituál, skutek či jiná lidská aktivita. Boží spasitelná milost nás mocí Ducha svatého rovněž posvěcuje a umožňuje nám konat to, co je milé v Božích očích, abychom se postupně proměňovali k obrazu Kristovu (J 1,12–136,37–4410,25–30Sk 16,30–31Ř 3,1–4,238,1–1731–3910,8–10Ef 2,8–10Fp 2,12–13Tit 3,3–71J 1,7.9). Věříme, že vodní křest a Večeře Páně jsou nařízení, která má církev dodržovat do té doby, než se Kristus vrátí. Nejsou to prostředky spásy, ale jsou to kanály Boží posvěcující milosti a požehnání pro věrné v Kristu Ježíši (Mt 26,26–2928,19Ř 6,3–111K 11,23–341Pt 3,21).

4. Věříme, že Pán Ježíš Kristus křtí věřící v Duchu svatém, v němž jsme rovněž zapečetěni pro den vykoupení. Duch svatý působí znovuzrození a trvale přebývá v křesťanovi, kterého ze své milosti vystrojuje k zbožnému životu i službě. Po obrácení si Duch přeje naplnit, zmocnit a pomazat každého věřícího ke službě a ke svědectví. Rovněž věříme, že znamení a zázraky, stejně jako všechny dary Ducha svatého, popsané v Novém zákoně, působí i dnes. Jejich účelem je dosvědčovat přítomnost království a zmocňovat a budovat církev, aby mohla plnit své povolání a poslání (Mt 3,11J 1,12–133,1–15Sk 4,29–30Ř 8,912,3–81K 12,12–132K 1,21–22G 3:1–5Ef 1,13–145,18).

5. Věříme, že jediný pravý Bůh existuje věčně ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý – kteří si jsou, protože jsou jeden Bůh, rovni ve svém božství, v moci i slávě. Věříme, že Bůh nejen stvořil svět, ale i nyní udržuje, podpírá, ovládá a prozřetelně řídí vše, co existuje, a že přivede všechny věci k patřičnému završení v Ježíši Kristu ke slávě jeho jména (Ž 104,1–35139,1–24Mt 10,29–3128,19Sk 17,24–282K 13,14Ef 1,9–124,4–6Kol 1,16–17He 1,1–3Zj 1,4–6).

6. Věříme, že křesťané se po smrti ihned ocitají v požehnané přítomnosti Kristově a těší se z vědomého obecenství se svým Spasitelem až do dne vzkříšení a slavné proměny jejich těl. Spasení pak budou věčně přebývat v požehnaném obecenství s jejich velkým trojjediným Bohem. Věříme rovněž, že přijde den soudu, kdy bude Bůh soudit každého člověka a mnozí budou potrestáni v ohnivém jezeře věčným, vědomým a mučivým odloučením od Boží přítomnosti (Mt 25,46L 16,19–31J 5,25–291K 15,35–582K 5:1–10;Fp 1,19–263,20–212Te 1,5–10Zj 20,11–1521,1–22,15).

7. Věříme v doslovný druhý příchod Kristův na konci věků. Kristus se osobně a viditelně vrátí na zem, aby završil své království. Rovněž věříme, že v poslední době nastane veliká žeň duší a zjeví se vítězná církev, jež bude zakoušet nebývalou jednotu, čistotu a moc Ducha svatého. Za to vše se modlíme (Ž 2,7–922,27–28J 14,1217,20–26Ř 11,25–321K 15,20–28.50–58Ef 4,11–16Fp 3,20–211Te 4,13–5,112Te 1,3–12Zj 7:9–14).

8. Věříme, že Adam byl původně stvořen k Božímu obrazu, že byl spravedlivý a bez hříchu. V důsledku jeho neposlušnosti se Adamovo potomstvo rodí poddáno přičtenému i vrozenému hříchu. Proto jsou všechny lidské bytosti od přirozenosti i vlastní volbou dětmi hněvu, spravedlivě odsouzené v Božích očích, zcela neschopné samy sebe zachránit nebo jakýmkoli způsobem přispět k tomu, aby byly Bohu přijatelné (Gn 1,1–3,22Ž 51,5Iz 53,5Ř 3,9–185,12–21Ef 2,1–3).

9. Věříme, že církev je základním Božím nástrojem, jímž Bůh naplňuje své spásné záměry na této zemi. Aby připravil svaté k dílu služby, dal Bůh církvi apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Rovněž potvrzujeme kněžství všech věřících a nezbytnost toho, aby se každý křesťan připojil k místnímu obecenství svatých a aktivně se účastnil jeho života. Věříme, že ženy, stejně jako muži, jsou povoláni a obdarováni k hlásání evangelia a ke konání všech skutků království (Mt 16,17–19Sk 2,17–18.42Ef 3,14–214,11–161Tm 2,11–15He 10,23–251Pt 2,4–5.9–10).

10. Věříme, že Bůh povolal církev, aby kázala evangelium všem národům, aby zvlášť pamatovala na chudé a aby sloužila jejich potřebám obětavým dáváním i praktickou pomocí. Tato služba je výrazem toho, co je v srdci Ježíše Krista, a je podstatou složkou Božího království (Iz 58,6–1261,1Mt 5,1–7.2828,18–20L 4,1821,1–4G 2,101Tm 6,8).

11. Věříme, že Satan byl původně velkým a dobrým andělem Luciferem, ale vzbouřil se proti Bohu a strhl s sebou množství andělů. Byl vyvržen z Boží přítomnosti a se svými démonickými zástupy se snaží zbudovat vzdorokrálovství temnoty, zla a nepokojů na zemi. Satan byl odsouzen a poražen na kříži Kristově a bude navěky uvržen do ohnivého jezera, který bylo připraveno pro něj a pro jeho anděly (Iz 14,10–17Ez 28,11–19Mt 12,25–2925,41J 12,3116,11Ef 6,10–20Kol 2,152Pt 2,4Juda 6Zj 12,7–9.20:10).

12. Věříme, že církev je povolána, aby byla „Domem modlitby pro všechny národy“. Mezinárodní dům modliteb v Praze je nástrojem, který má pro tento účel poskytovat inspiraci modliteb a uctívání pro místní sbory (1Pa 16,37-38; Iz 56,7; Mk 11,17; Sk 15,16-17; 1Pt 2,9; Zj 5,8). K dalším podrobnostem viz „Klíčové hodnoty IHOPP.